20°C 时的平均击穿电压

  << 返回

击穿电压的计算方法(按IEC 60851.5.4.2的测试方法)。击穿电压的数值主要按绝缘漆的厚度而定(见公式),但也受到裸线之直径、线圈温度及不同种类的绝缘漆所影响。

平均值Ds的计算例:

Ds=t*Vu(volt), 其中

Ds : 击穿电压
t : 绝缘漆厚度, t = da - dnom, 其中

da : 漆包线外径
dnom : 裸线直径
Vu : 每微米绝缘漆的耐压(伏特)

以圆棒电极法测试
dnom = 0,071毫米 (41 AWG)
da = 0,083毫米
t = da - dnom = 0,083 - 0,071 = 0,012毫米 = 12微米
Vu = 220 V/um, 因此
Ds = 12微米 * 220伏特/微米= 2,640 伏特

<< 返回